Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego jest to dokumentacja określająca w sposób bardziej szczegółowy niż opinia geotechniczna warunki gruntowo – wodne. Dokumentacje badań podłoża tworzy geolog w celu przedstawienia projektantowi w sposób szczegółowy warunków panujących w gruncie. Dokumentacje badań podłoża gruntowego tworzy się w oparciu o prawo budowlane, rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, normy oraz doświadczenie i wiedzę geologa, geotechnika. Geolog na podstawie wierceń, sondowań, wizji terenowej oraz badań laboratoryjnych określa szczegółowo i precyzyjnie parametry gruntu istotne z punktu widzenia inwestycji. Aby poprawnie wykonać dokumentacje badań podłoża gruntowego należy pobrać próbki odpowiedniej jakości, przeprowadzić sondowania oraz badania laboratoryjne, a następnie całość szczegółowo opisać. Dokumentacje badań podłoża gruntowego wykonuje się w przypadku dużych inwestycji jak: 
– budynki wielokondygnacyjne, 
– budynki w zabudowie szeregowej, 
– hale produkcyjne, 
– magazyny,
– wysokie nasypy tzn. powyżej 3 m
– kotwy gruntowe i inne wzmocnienia

W praktyce dokumentacja badań podłoża gruntowego dobrze oddaje parametry gruntu przez co daje korzyści zarówno dla inwestora jak i konstruktora, gdyż dobrze rozpoznane podłoże zmniejsza ryzyko inwestycyjne oraz daje konstruktorowi konkretne informacje o wzajemnym oddziaływaniu obiektu budowlanego i gruntu. Dobre rozpoznanie daje również elastyczność w dobieraniu metod wykonawczych i materiałów co pozwala w elastyczny sposób zredukować koszty i czas budowy.

Koszt wykonania dokumentacji zaczyna się od 900 zł. Z uwagi na bardzo dużą rozbieżność obiektów dla których sporządza się dokumentacje badań podłoża gruntowego zakres badań i ich koszt ustalam indywidualnie.