Dokumentacje

Po wykonaniu wierceń i sondowań tworzy się dokumentacje w której przedstawiamy dane z przeprowadzonego badania gruntu i interpretacje wyników badań podłoża gruntowego. Firma Geotechnix prezentuje wyniki w kilku rodzajach dokumentacji, w zależności od złożoności projektu oraz warunków gruntowych.

Opinia geotechniczna – Jest to najbardziej podstawowa forma prezentacji danych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych, opinie geotechniczną tworzy się dla wszystkich kategorii obiektów budowlanych. W praktyce wykonuje się ją w przypadku małych obiektów jak domy jednorodzinne, niewielkie nasypy lub wykopy, oraz w prostych warunkach gruntowych. Opiera się na wierceniach, sondowaniach oraz doświadczeniu geologa.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego – Jest to forma bardziej rozbudowana od opinii geotechnicznej. Wyniki sondowań powinny być poparte wynikami laboratoryjnymi oraz szerokim opisem i dokładną interpretacją. W praktyce wykonuje się tą dokumentacje dla obiektów bardziej złożonych wymagających wnikliwej analizy takich jak wysokie nasypy, głębokie fundamenty, ściany oporowe, fundamenty bezpośrednie

Dokumentacja geologiczno-inżynierska – Jest to najbardziej rozbudowana forma dokumentacji ściśle określona w prawie geologicznym i górniczym. Może być wykonywana tylko przez geologów z uprawnieniami nadanymi przez Ministra Środowiska kategorii 6 lub 7. W praktyce wykonywana jest dla bardzo złożonych obiektów które mogą mieć wpływ na środowisko oraz dla obiektów wszystkich kategorii w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych.