Obiekty liniowe

Obiekty liniowe są to wszystkie obiekty budowlane charakteryzujące się znacznie większym wymiarem długości w stosunku do szerokości. A zatem są to wszystkiego rodzaju drogi, linie kolejowe, gazociągi, kanalizacje lub wały. Z punktu widzenia geologa obiekt liniowy jest szczególnie narażony na usterki związane ze zmiennością gruntów przez, które przebiega obiekt liniowy z powodu zmienności warstw geologicznych i parametrów wytrzymałości, ściśliwości, czy też zawilgoceni, nawodnienia gruntu. Z uwagi na zakres pracy związany z obiektami liniowymi nie można określić zasady wykonania badań geotechnicznych, gdyż obiektem liniowym jest 100 m odcinek kanalizacji oraz 100 km odcinek gazociągu. Zakres pracy dla tych 2 obiektów będzie diametralnie różny. A często opinia geotechniczna nie będzie wystarczająco szczegółowo opisywała potencjalne zagrożenia i konieczne będzie wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

Posiadam bogate siedmioletnie doświadczenie przy wykonywaniu badań obiektów liniowych. Głównie związane z wykonywaniem dokumentacji dla obiektów kolejowych oraz drogowych.