Warunki gruntowe

W środowisku gruntowo-wodnym mogą występować skrajnie różne warunki w niezliczonych kombinacjach i możliwych układach. Taki sam układ warstw o tych samych parametrach może też dla jednej osoby oznaczać warunki proste dla innej skomplikowane. Aby uniknąć takich sytuacji uchwalono Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W rozporządzeniu określono 3 stopnie skomplikowania warunków gruntowo-wodnych.

Proste warunki gruntowe to takie gdzie występują grunty jednorodne genetycznie i litologicznie, zalegające poziomo, nieobejmujące gruntów słabonośnych, organicznych i nasypów niekontrolowanych. Ponadto woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu posadowienia.

Złożone warunki gruntowe to takie gdzie występują warstwy gruntów niejednorodnych, nieciągłych oraz zmiennych genetycznie i litologicznie, obejmujące również grunty słabonośne, organiczne oraz nasypy niekontrolowane, a także tam gdzie woda gruntowa występuje w poziomie posadowienia lub powyżej.

Skomplikowane warunki gruntowe to takie gdzie występują niekorzystne zjawiska geologiczne takie jak zjawiska krasowe, osuwiskowe, sufozyjne oraz gdzie występują grunty ekspansywne i zapadowe, a także na obszarach szkód górniczych przy możliwych deformacjach nieciągłych, w obszarach dolin i deltach rzek oraz na obszarach morskich.